MESAFELİ SÖZLEŞME (“Sözleşme”)

 1. TARAFLAR

İşbu Mesafeli Sözleşme (“Sözleşme”); adresi 5. maddede belirtilen alıcı ile Rasimpaşa Mah. Halitağa Cad. Özlem İş Hanı 32 31 Kadıköy /İstanbul adresinde bulunan Dynamo Dış Ticaret ve Danışmanlık Limited Şirketi (“Satıcı”) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

 1. TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

Bakan              :           Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

Bakanlık          :           Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

Kanun              :           Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

Yönetmelik      :           Mesafeli Sözleşmeler Yönetmelik’i,

Hizmet             :           Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen ürün sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu,

Satıcı                :           Dynamo Dış Ticaret ve Danışmanlık Limited Şirketi’ni (“Satıcı” veya “Dynamo”),

Alıcı                 :           Ürün veya hizmeti edinen 6. maddede anılan kişiyi,

Veri Sorumlusu            :           Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan tüzel kişiyi,

Kişisel Veri      :           Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

İnternet Sitesi  :           Satıcı’ya ait www.projectinblue.com domain adresli internet sitesini (mobil uygulama dahil olmak üzere),

Taraflar                       :           Satıcı ve Alıcı’yı,

Sözleşme         :           Satıcı ve Alıcı arasında akdedilen işbu Sözleşme’yi,

Ürün veya Ürünler:     Alışverişe konu olan ve İnternet Sitesi üzerinden satışa sunulan her türlü ürünü ifade eder.

 1. KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu; Alıcı’nın, Satıcı’ya ait İnternet Sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen Ürün’ün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve/veya değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 1. ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

4.1. Alıcı, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme’nin Alıcı tarafından İnternet Sitesi üzerinden kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce İnternet Sitesi’nin ilgili sayfalarındaki tüm genel özel açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder.

 1. a) Satıcı’nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,

 

 1. b) Ürünler’in İnternet Sitesi’nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,

 

 1. c) Satıcı’nın mensubu olduğu Meslek Odası (İTO-İstanbul Ticaret Odası) ve ITO’nun meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişim bilgileri (Telefon: 444 0 486, www.ito.org.tr)

 

 1. d) Satıcı tarafından uygulanan Alıcı bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı işlemesi ve Alıcı’ya elektronik iletişim kuralları ile Alıcı’nın bu hususlarda Satıcı’ya verdiği izinler, Alıcı’nın kanuni hakları, Satıcı’nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,

 

 1. e) Ürünler için Satıcı tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,

 

 1. f) Sözleşme konusu Ürünler için Satıcı tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünler’in temel özellik ve nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere Alıcı’nın Satıcı’ya ödeyeceği toplam bedel),

 

 1. g) Ürünler’in Alıcı’ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,

 

 1. h) Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme’nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların sorumlulukları,

 

 1. i) Alıcı’nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer Hizmetler,

 

 1. j) Alıcının cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda Alıcı’nın cayma hakkını kaybedeceği,

 

 1. k) Cayma hakkı olan Ürünler’de, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde Alıcı’nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda Satıcı’ya karşı sorumlu olacağı, Satıcı’nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı Alıcı’ya yapacağı geri ödemeden mahsup edebileceği,

 

 1. l) Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri Satıcı’ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında, Alıcı tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),

 

 1. m) Alıcı’nın İnternet Sitesi’nde dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel şartlar) detaylarını,

 

 1. n) Mahiyetine göre bu Sözleşme’de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme Alıcı tarafından İnternet Sitesi’nde onaylanarak kurulduktan sonra Alıcı’ya elektronik posta ile gönderildiğinden Alıcı tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, Satıcı’nın da on yıl süre ile nezdinde saklayabileceği.

 

 1. o) Uyuşmazlık hallerinde Alıcı’nın Satıcı’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri’ne yapabileceği.

 

 1. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı :           Dynamo Dış Ticaret ve Danışmanlık Limited

ŞirketiAdresi    : Rasimpaşa Mah. Halitağa Cad. Özlem İş Hanı 32 31 Kadıköy /İstanbul

Telefon            :           0216 807 09 97

E-posta adresi : info@projectinblue.com        

 1. ALICI BİLGİLERİ

Teslim Edilecek Kişi   :          

Teslimat Adresi           :          

Telefon            :          

Faks    :          

E-posta/Kullanıcı Adı   :          

           

 1. FATURA BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Unvanı       :

Adres   :          

Telefon            :

Faks    :          

E-posta/Kullanıcı Adı   :          

Vergi Dairesi/Vergi No:

Fatura Teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

 

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

8.1. Satıcı’ya ait İnternet Sitesi’nde Ürünler’in temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) yer almaktadır.

 

8.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. Güncelleme yapılana dek ilan edilen fiyat ve vaatler geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen kampanyalı Ürün’ün fiyatları ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

8.3. Sözleşme konusu ürün ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

[●]

8.4. Ürün’ün kargo ücreti, her türlü vergi, resim harç gibi ek ücretler Alıcı tarafından ödenecektir.

 

 1. GENEL HÜKÜMLER

9.1. Alıcı, İnternet Sitesi’nde yer alan Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nın; Mesafeli Sözleşme’nin kurulmasından evvel Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit ederek Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adresi, iletişim numarasını, siparişi verilen Ürünler’e ait temel özellikleri, Ürünler’in vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

9.2. Sözleşme konusu her bir Ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile Alıcı’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak İnternet Sitesi’ndeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içerisinde Satıcı tarafından edimin yerine getirilmemesi durumunda Alıcı, Sözleşme’yi feshedebilir.

 

9.3. Satıcı, Sözleşme konusu Ürün’ü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

9.4. Satıcı, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünü yerine getirmesi gereken süre dahilinde Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir Ürün tedarik edebilir.

 

9.5. Alıcı, Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu Ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın sözleşme konusu Ürün’ü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya yapılan ödemelere ilişkin Alıcı, Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

9.6. Alıcı, Sözleşme konusu Ürün’ün Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra Alıcı ‘ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu Ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmemesi halinde, Alıcı Sözleşme konusu Ürün’ü üç gün içinde teslimat gideri Alıcı’ya ait olacak şekilde Satıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

9.7. Satıcı, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile sözleşme konusu Ürün’ü süresi içinde teslim edemez ise, işbu durumu Alıcı’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu Ürün’ün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Satıcı’dan talep etme hakkını haizdir. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde cayma bildiriminin Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde ürün tutarı Alıcı’ya, Alıcı’nın Ürün’ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir. Alıcı, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

9.8. Alıcı, Sözleşme konusu Ürün/Hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Ürün/Hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan Ürün/Hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürün/Hizmetin özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa Ürün/Hizmet kullanılmamalı ve fatura iade edilmelidir.

 

9.9. Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün Alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini veya kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edebilir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

 

9.10. Alıcı, Satıcı’ya ait İnternet Sitesi’ne üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Satıcı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Satıcı’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

9.11. Alıcı, Satıcı’ya ait İnternet Sitesi’ni kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran Alıcı’ya aittir.

 

9.12. Alıcı, Satıcı’ya ait İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

 

9.13. Satıcı’ya ait İnternet Sitesi’nin üzerinden, Satıcı’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Alıcı’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

 

9.14. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Alıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Satıcı’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın yargıya intikal ettirilmesi halinde, Satıcı’nın Alıcı’ya karşı Sözleşme’ye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

 1. ÖZEL ŞARTLAR

10.1. Satıcı, münhasıran kendi takdirinde olmak üzere, İnternet Sitesi’nde alıcılar için çeşitli zamanlarda koşulları Satıcı tarafından belirlenmek üzere çeşitli kampanyalar düzenleyebilir. Şu kadar ki, Alıcı’nın herhangi bir sebeple satın aldığı Ürünleri iade, cayma hakkı vb. sebeplerle iade etmesi durumunda Satıcı tarafından düzenlenen kampanya koşullarının herhangi bir sebeple sağlanamaması halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı/fayda iptal edilir ve Alıcı’ya yapılacak iade ödemesinden düşülür.

 

10.2. Satıcı İnternet Sitesi’nde duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, güncelleme ve kampanya koşullarını değiştirme hakkını haizdir. Alıcı’nın İnternet Sitesi’nden yapacağı her bir alışveriş öncesi kampanya koşullarını incelemesi gerekmektedir.

 

10.3. Alıcı’nın bankası kampanyalar düzenleyerek Alıcı’nın seçtiği taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar banka inisiyatifindedir ve Satıcı’nın bilgisi dâhilinde olması durumunda İnternet Sitesi’nde kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir. Alıcı’nın kredi kartının hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetine banka tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planının oluşturulması Alıcı’nın bankasının inisiyatifindedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

11.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) uyarınca Satıcı’nın Alıcı’yı, Satıcı’nın İnternet Sitesi’ne Alıcı tarafından kaydedilen Kanun kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek Alıcı’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. kimlik numarası, demografik veriler, iletişim numarası ve adresi, mali veriler vb. kişisel verilerin hangi amaçlarla işleneceği, verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, verileri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, veri sorumlusunun veya temsilcisinin kimliği, Alıcı’nın Kanun’un 11. maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında sahip olduğu haklar hususunda bilgilendirme ve aydınlatma yükümlülüğünü söz konusudur. Satıcı, Dynamo Dış Ticaret ve Danışmanlık Limited Şirketi, Kanun kapsamında Veri Sorumlusudur.

 

11.2. Alıcı’nın kişisel verileri Dynamo tarafından doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki farklı yolla elde edilecektir. Doğrudan edinilen kişisel veriler, Alıcılar’ın kendi insiyatifleri doğrultusundaki paylaşımları ile birlikte üyelik sözleşmesi, mesafeli sözleşme, anket ve benzeri diğer yollar aracılığı ile Dynamo’ya iletecekleri verilerden oluşmaktadır. Dolaylı olarak edinilen kişisel veriler ise özellikle çerezler dahil belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla elde edilen verileri kapsamaktadır. Alıcı tarafından verilen/edinilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre Dynamo veya ilgili kuruluşca sistemlerde ve internet altyapısında, teknolojik imkanlar ve maliyet unsurları dahilinde, uygun teknik ve idari yöntemler ile alınmıştır. Alıcı’nın İnternet Sitesi’ni kullanımlarında tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Satıcı Dynamo’dan bağımsız olarak ilgili banka veya kart kuruluşlarınca online olarak Alıcı/Kullanıcı ile banka arasında gerçekleştirilmekte olup kredi kartı “şifresi” gibi bilgiler Satıcı Dynamo tarafından görülmez ve kaydedilmez.

 

11.4. Gizliliklerinin korunması için gereken tedbirler alınmak ve kişisel verilerin işlenmesine dair tüm yasal ilkeler ile kişisel veri saklama ve imha politikalarına uygun olmak üzere; Alıcı’nın, Satıcı’nın İnternet Sitesi’ni ziyaret, alışveriş ve iletişim bilgileri ile diğer her türlü kişisel olan ve/veya olmayan bilgileri, Satıcı Dynamo ve ortakları, halefleri, servis sağlayıcıları, tedarikçileri ve (sosyal medya, ağlar ve online reklam ağı işletmecileri dahil olmak üzere) belirleyecekleri diğer üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından; Alıcı’nın aldığı/ilgilendiği Ürünler ile ilgili müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan istifade edebilmesi, bunlarla ilgili ticari, mali, hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, her türlü Ürün-Hizmet tanıtımı, reklamı, iletişim yapılabilmesi, üyelik, satış ve kart işlemleri, bilgilendirmesi ve uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi ve Alıcı’nın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemesi kaydıyla hukuken meşru menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda aşağıda ve kişisel veri mevzuatında öngörülen yöntem ve usuller ile işlenebilecektir. Böylece Alıcı’nın kişisel bilgileri, Satıcı Dynamo ve diğer bahsi geçen kuruluşlar ve ilgilerince gerek yasal nedenlerle, gerek genel ve kişiye özel Ürün/Hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmesi, gerek ise taraflara veya başkalarına ait her türlü Ürün/Hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama ve üyelik işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapılması amacı ile, otomatik olan ve/veya olmayan yöntemlerle temin, devralınma, yasal azami süreler aşılmamak üzere bilginin mahiyetine göre işlenme amacına uygun biçimde öngörülecek süre ile yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilme, depolanma, saklanma, muhafaza, elde edilebilir hale getirilme, kullanılma, güncellenme, değiştirilme, birleştirilme, yeniden düzenlenme, sınıflandırılma, açıklanma, paylaşım, (yurt içine ve dışına) aktarılma, transfer ve kişisel veri mevzuatında öngörülen sair işlenmelere (Bundan böyle hepsini birlikte ifade etmek üzere “işlenme” veya “işlem(e)” olarak anılacaktır) tabi tutulabilecek, kanunen zorunlu ise bazı uygulamalar için ayrıca Alıcı’nın izni de talep edilebilecektir.

 

11.5. Alıcı’nın, Satıcı’ya ve her türlü anlaşmalı kuruluşlarına ait fiziki ve e-ticaret mağazaları-reyonları ile içinde yer aldıkları yapıları, İnternet Siteleri’ni ziyaretlerine ve buralardan alışverişlerine dair her türlü kişisel olan ve/veya olmayan bilgiler de (konum verileri, incelenen ürünler ve alışveriş konusu ürün-tutar bilgileri dahil) Alıcı’nın cihazında ilgili fonksiyonlar açık ise bluetooth, beacon ve genel, özel kablosuz ağ bağlantılarından uygun teknik yöntemler ile alınabilir, yukarıdaki paragrafta belirtilen çerçevede anılan kuruluşlarca mevzuatın izin verdiği ölçüde yurt içinde ve dışında işlenebilir, aktarılabilir. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Alıcı’ya ait cihazlardan girildiğinden Alıcı tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Alıcı’ya aittir.

 

11.6. Alıcı’nın Satıcı’nın İnternet Sitesi’nden veya link verilen diğer İnternet Sitelerinden / mobil uygulamalardan / her türlü bildirimlerden edindikleri bilgiler, taraflarına elektronik iletişimi yapılan bilgilendirme, tanıtım ve reklamlar, keza her türlü öneriler çerçevesinde aldıkları kararlardan, bunlara göre yaptıkları her türlü işlem ve uygulama ile sonuçlarından Alıcılar sorumludurlar. Herhangi bir Alıcı’nın hukuki/fiili ehliyet durumunu Satıcı bilemeyeceğinden, çocukların ve diğer reşit olmayan kişilerin kullanımları, bilgileri ve bunların işlenme-işlemleri hususunda sorumluluk kanuni temsilcilerine ait olup kişisel verilerine (ve duruma göre keza iletişimlere) ilişkin haklarını da kanuni temsilcileri marifetiyle kullanabilirler.

 

11.7. Satıcı’nın İnternet Sitesi’nden (mobil versiyonları dahil) ulaşılan diğer İnternet Siteleri’nde İnternet Sitesi kullanıcılara ait gizlilik, güvenlik politikaları, kullanım, iletişim ve kişisel veri işlenme şartları geçerlidir; reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan İnternet Siteleri’nden bilgi kullanımları, keza sitelerin (ve sair dijital platformların) etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, kişisel veri saklama ve imha politikaları, servis kalitesi, kullanım şartları, çerezleri, web işaretçileri ve benzerleri, bildirimleri, önerileri ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi manevi zarar ve kayıplardan Satıcı sorumlu değildir.

 

11.8. Alıcılar çerez uygulaması yolu ile kendilerine ticari, sosyal amaçlı bilgiler yollanmasını, ve genel olarak İnternet Sitesi kullanıcılarına gerek ilgili sitede, gerek başkalarına ait sitelerde (sosyal medya/ağlar ve online reklam ağları dahil) genel ya da özelleştirilmiş bilgilendirmeler, reklam ve tanıtımlar sunulmasını iletilmesini ve bu uygulama aracılığı ile kendilerine ait kişisel/kişisel olmayan bilgilerin işlenebileceğini kabul etmiş sayılırlar. İnternet Sitesi kullanıcıları istedikleri her zaman cihazlarındaki program ve/veya işletim sistemi ve/veya internet tarayıcısının ayarlarından çerezleri düzenleyerek kaldırabilirler ve/veya anılan bildirimleri durdurabilirler.

 

11.9. Alıcı, Satıcı’ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurmasını talep edebilir. Alıcı’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Alıcı isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda Satıcı’ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. İşbu hususlar Kanun’un 11. maddesinde açıkça düzenlenmiştir.

 

11.10. Veri Sorumlusuna yapılan başvurular incelenerek Alıcı’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır. Talebe ilişkin başvurular Satıcı’ya info@projectinblue.com e-posta adresinden veya 0216 807 09 97 müşteri ilişkileri numarasından yapılabilecektir. Kanun’un 14. maddesi uyarınca başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunma hakkını haizdir.

 

11.11. Internet Sitesi’ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Satıcı’nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Satıcı Dynamo Dış Ticaret ve Danışmanlık Limited Şirketi’ne aittir. İnternet Sitesi’nde yer alan tüm marka ve logolar sahiplerine aittir; İnternet Sitesi’nde yalnızca tanıtım amacıyla kullanılmaktadır.

11.12. Alıcı’ya, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için Satıcı tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, Alıcı kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.

 1. CAYMA HAKKI

12.1. Alıcı; Ürün satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, Ürün’ün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren yasal 14 (on dört) gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin Ürün’ü reddederek Sözleşme’den cayma hakkını kullanabilir. Alıcı’nın cayma hakkını kullanıldığına dair bildirimin 14 (on dört) günlük süre içinde Satıcı’ya yöneltmiş olması gerekmektedir. Alıcı, Mesafeli Sözleşme’yi ya da buna karşılık gelen her hangi bir teklifi kabul etmeden önce ayrıntıları yönetmelikte belirlenen hususlarda ve siparişi onayladığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda açık ve anlaşılır şekilde Satıcı tarafından bilgilendirilir ve Alıcı bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ya aittir.

 

12.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde Satıcı’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün 13. madde başlığı altında düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

 

 1. a) Üçüncü kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen Ürün’ün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

 

 1. b) İade formu site üzerinde bulunmaktadır ve iade durumunda Alıcı tarafından eksiksiz olarak doldurulmadır.

 

 1. c) İade edilecek Ürün’lerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

 

 1. d) Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren 14 (on dört) günlük süre içinde toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ ya iade etmek ile yükümlüdür. Alıcı da Satıcı’ya cayma hakkını kullandığını bildirdikten itibaren 10 gün içinde Ürün’ü Satıcı veya yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.

 

 1. e) Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir sebepten Ürün’ün değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

 1. f) Cayma hakkının kullanılması neticesinde Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

Alıcı’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan Ürün’ün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi; hakem heyeti kararları ile Alıcı’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

 

Alıcı Ürün’ü taksit ile aldıysa banka Alıcı’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Satıcı bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Alıcı’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına banka tarafından aktarılır. Alıcı’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve Alıcı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

 

 1. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

27.11.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “cayma hakkının istisnaları” başlıklı 15. Madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve Satıcı tarafından tekrar satışa arz edilebilir, aksesuarın/ambalajın sağlam nitelikte olması şarttır. Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamayacaktır:

 

 1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan ürün veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde.

 

 1. b) Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünlerde.

 

 1. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünlerde.

 

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerde; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların tesliminde.

 

 1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünlere ilişkin sözleşmelerde.

 

 1. e) Ürünün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, ses veya dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde.

 

 

 1. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde.

 

 1. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde.

 

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Alıcı’ya anında teslim edilen Ürünler’e ilişkin sözleşmelerde.

 

 1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde.

 

ı) Dalış giyim malzemelerinin (dalış elbisesi – shorty – rush guard – eldiven – çorap – maske – snorkel – iç yelek) direkt vücuda temas etmesi sebebi ile ve hijyen açısından başka Alıcılar’a satmamız mümkün olmadığından giyilmiş/kullanılmış söz konusu dalış giyim malzemelerinde cayma hakkı kullanılamayacaktır.

 

 1. GARANTİ ŞARTLARI
 2. a) Garanti süresi satın alınan Ürün’ün Satıcı tarafından faturasıyla birlikte Alıcı’ya teslim tarihinden itibaren başlar ve aksi belirtilmediği sürece en az iki yıldır. Satın alınan Ürün’ün arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

Bu süreçteki arızalı Ürün’ün Alıcıdan Satıcı’ya ulaşım bedeli Satıcı tarafından karşılanacak olup, Satıcı’dan da Alıcı’ya ulaşım bedeli de yine Satıcı tarafından sağlanacaktır. Gönderinin ulaşım bedeli Satıcı tarafından yapılacağından, gönderinin anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları tarafından ulaştırılması halinde arızalı Ürün Satıcı tarafından kabul edilecektir. Aksi halde arızalı Ürün tamir edilmeden Alıcı’ya iade edilmek üzere kargo firmasına geri verilecektir.

 1. b) Arızalı Ürün’ün tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre Ürün’ün elimize ulaşıp arızasının servis istasyonuna bildirilmesinden itibaren başlar. Bu sürenin aşılması durumunda Alıcı, Ürün’ün bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa Ürün’ün ayıpsız misli ile değiştirilmesini isteyebilir.
 2. c) Satıcı, Ürün’ün; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

ç) Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı, firmamızın teknik servis istasyonu tarafından düzenlenen raporla belirlenir.

 1. d) Alıcı’nın onarım hakkını kullanmasına rağmen arızalı Ürün’ün;

     1) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

     2) Arızalı Ürün’ün tamiri için gereken azami iş günü süresinin (20 gün) aşılması,

     3) Arızanın tamirinin mümkün olmadığının yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi,

durumlarında, Alıcı’nın arızalı Ürün’ün ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesini veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.

 

 1. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

16.1. İşbu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Satıcı kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. Taraflar, Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde Satıcı’nın merkez adresinin bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri’nin, Tüketici HakemHeyeti’nin yetki alanını aşan durumlarda Satıcı’nın merkez adresinin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkili olacağını kabul etmiştir.

 

 1. YÜRÜRLÜK

İnternet Sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. Satıcı, söz konusu Sözleşme’nin site üzerinde, Alıcı tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.