ROV& Su altı Görüntüleme

Satış Sözleşmesi

SATIŞ SÖZLEŞMESİ
1. TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”); aşağıdaki Satıcı ve Alıcı arasında ve yine aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

1.1 SATICI;
Ticaret Unvanı:Dynamo Dış Ticaret ve Danışmanlık Ltd. Şti.
Adresi:Rasimpaşa Mah. Halitağa Cad. Özlem İş Hanı 32 31 Kadıköy/İstanbul
Mersis No.:0323081184700001
Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil No.:İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü (www.ito.org.tr ve 444 0 486) – [·]
Vergi Dairesi ve Vergi No.:Kadıköy Vergi Dairesi – 3230811847
Telefon:0 216 807 0997
E-posta adresi:info@projectinblue.com
KEP adresi:dynamo@hs01.kep.tr
1.2 ALICI (“Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden Tüketici”);
Adı-Soyadı:[·]
Adresi:[·]
Telefon:[·]
E-posta adresi:[·]

İşbu Sözleşmede bundan böyle DYNAMO ve Alıcı’dan her biri tek başına “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

Aksi açıkça belirtilmemiş ise işbu Sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

Veri Sorumlusu:           Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan tüzel kişiyi,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

İnternet Sitesi: Satıcı’ya ait www.projectinblue.com domain adresli internet sitesini (mobil uygulama dahil olmak üzere),

Ürün veya Ürünler:   Satıcı tarafından İnternet Sitesi üzerinden satışa sunulan ve Alıcının işbu Sözleşme ile satın aldığı Sözleşmenin 5.3. maddesinde tür, marka, model, adet ve fiyatı belirtilen Ürün veya Ürünleri ifade eder.

3. KONU

İşbu Sözleşmenin konusu; Alıcı’nın, Satıcı’ya ait İnternet Sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen Ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

4. ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

4.1      Alıcı, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme’nin Alıcı tarafından İnternet Sitesi üzerinden kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce İnternet Sitesi’nin ilgili sayfalarındaki tüm genel özel açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder.

 1. a) Satıcı’nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,
 2. b) Ürünler’in İnternet Sitesi’nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,
 3. c) Satıcı’nın mensubu olduğu Meslek Odası (İTO-İstanbul Ticaret Odası) ve ITO’nun meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişim bilgileri (Telefon: 444 0 486, www.ito.org.tr)
 4. d) Satıcı tarafından uygulanan Alıcı bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı işlemesi ve Alıcı’ya elektronik iletişim kuralları ile Alıcı’nın bu hususlarda Satıcı’ya verdiği izinler, Alıcı’nın kanuni hakları, Satıcı’nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,
 5. e) Ürünler için Satıcı tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,
 6. f) Sözleşme konusu Ürünler için Satıcı tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünler’in temel özellik ve nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere Alıcı’nın Satıcı’ya ödeyeceği toplam bedel),
 7. g) Ürünler’in Alıcı’ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,
 8. h) Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme’nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların sorumlulukları,
 9. i) Alıcı’nın cayma hakkını kullanamayacağı Ürünler,
 10. j) Alıcının cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda Alıcı’nın cayma hakkını kaybedeceği,
 11. k) Cayma hakkı olan Ürünler’de, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde Alıcı’nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda Satıcı’ya karşı sorumlu olacağı, Satıcı’nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı Alıcı’ya yapacağı geri ödemeden mahsup edebileceği,

 

 1. l) Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri Satıcı’ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında, Alıcı tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),
 2. m) Alıcı’nın İnternet Sitesi’nde dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel şartlar) detaylarını,
 3. n) Mahiyetine göre bu Sözleşme’de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme Alıcı tarafından İnternet Sitesi’nde onaylanarak kurulduktan sonra Alıcı’ya elektronik posta ile gönderildiğinden Alıcı tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, Satıcı’nın da on yıl süre ile nezdinde saklayabileceği.
 4. o) Uyuşmazlık hallerinde Alıcı’nın Satıcı’ya şikâyetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri’ne yapabileceği.
5. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN ve TOPLAM SATIŞ FİYATI

5.1      Alıcı’nın işbu Sözleşme ile satın aldığı Ürünün temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) Satıcı’ya ait İnternet Sitesi’nde ve işbu Sözleşmenin 5.3. maddesinde yer almaktadır.

5.2      Sözleşmenin 5.3. maddesinde listelenen ve Satıcı’ya ait İnternet Sitesinde ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. Güncelleme yapılana dek ilan edilen fiyat ve vaatler geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen kampanyalı Ürün’ün fiyatları ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve/veya değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

5.3      Sözleşme konusu Ürünün tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ÜrünTürüMarkaModelAdetPeşin FiyatıAra Toplam (KDV Dâhil)
Toplam Satış Fiyatı

5.4      Ürünün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti, her türlü vergi, resim harç gibi ek ücretler Alıcı tarafından ödenecektir.

5.5      Alıcı, Sözleşmenin 5.3. maddesinde belirtilen Toplam Satış Fiyatını, kargo ücreti, her türlü vergi, resim harç gibi ek ücretler ile birlikte, seçtiği aşağıdaki ödeme yöntemi ile (ve var ise aşağıda belirtilen taksitler halinde) Satıcı’ya tam ve eksiksiz olarak ödeyecektir.

Ödeme Yöntemi:[·]
Taksit Sayısı:[·]

5.6      Alıcı, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu Ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Sözleşmenin hiç yürürlüğe girmemiş sayılacağını ve Satıcı’nın Sözleşme konusu Ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya yapılan ödemelere ilişkin Alıcı, Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, Sözleşme konusu Ürünün Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu Ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmemesi halinde, Alıcı Sözleşme konusu Ürünü 3 (üç) gün içinde teslimat gideri Alıcı’ya ait olacak şekilde Satıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7      Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün Alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini veya kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edebilir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

5.8      Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. FATURA BİLGİLERİ

İşbu Sözleşmeye konu Ürünün faturası sevk irsaliyesi ile birlikte, Alıcı’nın 6.1. maddeye uygun olarak yapacağı tam ve eksiksiz ödemeyi takiben, Satıcı tarafından aşağıdaki bilgilere uygun olarak düzenlenerek Ürün ile birlikte Alıcı’ya teslim edilecektir.

Adı Soyadı:[·]
T.C. Kimlik No.:[·]
Adres:[·]
7. TESLİMAT

7.1      Sözleşme konusu her bir Ürün, Sözleşmenin 7. maddesine göre Toplam Satış Fiyatının, her türlü vergi, resim harç gibi ek ücretler ile birlikte, Alıcı tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenmesi üzerine, Alıcı’nın siparişinin kendisine ulaşmasından itibaren 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydı İnternet Sitesindeki Ürüne ilişkin ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa, bunların yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak, teslim edilir. Bu süre içerisinde Satıcı tarafından edimin yerine getirilmemesi durumunda Alıcı, Sözleşme’yi feshedebilir. Sözleşmenin Alıcı tarafından feshedilmesi halinde Satıcı Alıcı tarafından kendisine ödenen tutarı Sözleşmenin 16.7. maddesi uyarınca iade etmekle yükümlü olup, Alıcı tarafından Satıcı’ya her ne nam altında olursa olsun başkaca hiçbir talepte bulunulamaz. Aşağıda belirtilen teslimat adresine ve kişiye/kuruluşa yapılan teslimat(lar) Alıcı’ya yapılmış sayılacaktır. Bu anlamda Ürünlerin Alıcı’ya teslimine kadar meydana gelebilecek her türlü hasardan Satıcı sorumludur. Alıcı’nın, Satıcı tarafından belirlenen kargo şirketi dışında başka bir kargo şirketi ile Ürünün gönderilmesini talep etmesi durumunda, Ürünün ilgili kargo şirketine tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan Satıcı sorumlu değildir.

Teslimat Adresi:[·]
Teslim Edilecek Kişi/Kuruluş:[·]
Sipariş Tarihi:[·]
Teslim Süresi:Siparişin Satıcı’ya ulaşmasından itibaren en geç 30 gün içinde.
Teslim Şekli:[         ] Kargo ile teslim.

7.2      Ürünün, teslimatı anında Alıcı’nın bizatihi adresinde bulunmaması durumunda, Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek Alıcı’nın sorumluluğu olacaktır. Ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmamasından veya teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu hallerde Alıcı’nın Ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Alıcı’ya aittir.

7.3      Satıcı, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünü yerine getirmesi gereken süre dahilinde Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir Ürün tedarik edebilir.

8. SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1      Satıcı, Sözleşme konusu Ürünü Sözleşmenin 8. maddesine uygun şekil ve sürede eksiksiz, Sözleşmede belirtilen niteliklere uygun şekilde kullanım kılavuzu ve varsa garanti belgeleri ile işin gereği olan bilgi ve belgelerle birlikte, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2      Satıcı’ya ait İnternet Sitesinin üzerinden, Satıcı’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Alıcı’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

8.3      Satıcı, hiçbir durumda, işbu Sözleşme uyarınca veya sair surette sözleşmesel ve/veya yasal yükümlülüklerin ihlal edilmesi veya haksız muamele nedeniyle uğranılan zarar/ziyan, beklenen karlarda meydana gelen azalma veya kayıplar, piyasa itibarı, şerefiye, kullanım, iş tahsilatı veya sözleşme veya ticari fırsatlar dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı kalmamak üzere her tür dolaylı zarar veya masrafları nedeniyle herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

9. ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

9.1      Alıcı, İnternet Sitesinde yer alan Sözleşme konusu Ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nın; Sözleşmenin kurulmasından evvel Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit ederek Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adresi, iletişim numarasını, siparişi verilen Ürüne ait temel özellikleri, Ürünler’in vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2      Alıcı, Sözleşme konusu Ürünün Satıcı tarafından kendisine teslimatı için işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini ve Sözleşmenin 5.3. maddesine göre Toplam Satış Fiyatının, her türlü vergi, resim harç gibi ek ücretler ile birlikte tam ve eksiksiz olarak ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.3      Alıcı, Ürünün kullanımı, bakım ve muhafazasından münhasıran sorumlu olduğunu; Ürünü, birlikte teslim edilecek olan kullanım kılavuzu başta olmak üzere İnternet Sitesinde sürekli olarak yayınladığı uyarı, talimat ve tavsiyelere; Satıcı tarafından basılı ve/veya elektronik ve/veya sözlü olarak iletilen her türlü bilgi ve/veya belgeye uygun olarak kullanacağını ve Ürünün bakım ve muhafazasını sağlayacağını ve her türlü güvenlik tedbirini alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ürünün işbu düzenlemeye aykırı kullanımı nedeniyle doğabilecek her türlü zararlardan Alıcı münhasıran sorumlu olup, Satıcı’ya her ne nam altında olursa olsun hiçbir şekil ve surette sorumluluk atfedilemez.

9.4      Alıcı, Satıcı’ya ait İnternet Sitesi’ne üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Satıcı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Satıcı’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

9.5      Alıcı, Satıcı’ya ait İnternet Sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran Alıcı’ya aittir.

9.6      Alıcı, Satıcı’ya ait İnternet Sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz

9.7      İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Alıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Satıcı’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın yargıya intikal ettirilmesi halinde, Satıcı’nın Alıcı’ya karşı Sözleşme’ye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

10. MÜCBİR SEBEP

Satıcı, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve Tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile Sözleşme konusu Ürünü süresi içinde teslim edemez ise, işbu durumu Alıcı’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Böyle bir durumda Alıcı da siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu Ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Satıcı’dan talep etme hakkını haizdir. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde Satıcı tarafından Sözleşmenin 16.7. maddesine uygun olarak Alıcı’nın ödemiş olduğu tutarın iadesi sağlanacaktır.

11. ÖZEL ŞARTLAR

11.1   Satıcı, münhasıran kendi takdirinde olmak üzere, İnternet Sitesi’nde alıcılar için çeşitli zamanlarda koşulları Satıcı tarafından belirlenmek üzere çeşitli kampanyalar düzenleyebilir. Şu kadar ki, Alıcı’nın herhangi bir sebeple satın aldığı Ürünleri iade, cayma hakkı vb. sebeplerle iade etmesi durumunda Satıcı tarafından düzenlenen kampanya koşullarının herhangi bir sebeple sağlanamaması halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı/fayda iptal edilir ve Alıcı’ya yapılacak iade ödemesinden düşülür.

11.2   Satıcı İnternet Sitesi’nde duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, güncelleme ve kampanya koşullarını değiştirme hakkını haizdir. Alıcı’nın İnternet Sitesi’nden yapacağı her bir alışveriş öncesi kampanya koşullarını incelemesi gerekmektedir.

11.3   Alıcı’nın bankası kampanyalar düzenleyerek Alıcı’nın seçtiği taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar banka inisiyatifindedir ve Satıcı’nın bilgisi dâhilinde olması durumunda İnternet Sitesi’nde kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir. Alıcı’nın kredi kartının hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetine banka tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planının oluşturulması Alıcı’nın bankasının inisiyatifindedir.

12. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve GİZLİLİK

12.1   Veri Sorumlusu Satıcı Dynamo Dış Ticaret ve Danışmanlık Ltd Şti.,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) uyarınca Satıcı’nın İnternet Sitesine Alıcı tarafından kaydedilen KVKK kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek Alıcı’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. kimlik numarası, demografik veriler, iletişim numarası ve adresi, mali veriler vb. kişisel verilerin hangi amaçlarla işleneceği, verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, verileri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, veri sorumlusunun veya temsilcisinin kimliği, Alıcı’nın Kanun’un 11. maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında sahip olduğu haklar hususunda bilgilendirme ve aydınlatma yükümlülüğünü söz konusudur. Satıcı, Dynamo Dış Ticaret ve Danışmanlık Limited Şirketi, Kanun kapsamında Veri Sorumlusudur.

12.2   Alıcı’nın kişisel verileri Dynamo tarafından doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki farklı yolla elde edilecektir. Doğrudan edinilen kişisel veriler, Alıcılar’ın kendi insiyatifleri doğrultusundaki paylaşımları ile birlikte üyelik sözleşmesi, mesafeli sözleşme, anket ve benzeri diğer yollar aracılığı ile Dynamo’ya iletecekleri verilerden oluşmaktadır. Dolaylı olarak edinilen kişisel veriler ise özellikle çerezler dahil belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla elde edilen verileri kapsamaktadır. Alıcı tarafından verilen/edinilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre Dynamo veya ilgili kuruluşca sistemlerde ve internet altyapısında, teknolojik imkanlar ve maliyet unsurları dahilinde, uygun teknik ve idari yöntemler ile alınmıştır.

12.3   Alıcı’nın İnternet Sitesi’ni kullanımlarında tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Satıcı Dynamo’dan bağımsız olarak ilgili banka veya kart kuruluşlarınca online olarak Alıcı/Kullanıcı ile banka arasında gerçekleştirilmekte olup kredi kartı “şifresi” gibi bilgiler Satıcı Dynamo tarafından görülmez ve kaydedilmez.

12.4   Gizliliklerinin korunması için gereken tedbirler alınmak ve kişisel verilerin işlenmesine dair tüm yasal ilkelere uygun olmak üzere; Alıcı’nın, Satıcı’nın İnternet Sitesi’ni ziyaret, alışveriş ve iletişim bilgileri ile diğer her türlü kişisel olan ve/veya olmayan bilgileri, Satıcı Dynamo ve ortakları, halefleri, servis sağlayıcıları, tedarikçileri ve (sosyal medya, ağlar ve online reklam ağı işletmecileri dahil olmak üzere) belirleyecekleri diğer üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından; Alıcı’nın aldığı/ilgilendiği Ürünler ile ilgili müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan istifade edebilmesi, bunlarla ilgili ticari, mali, hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, her türlü Ürün-Hizmet tanıtımı, reklamı, iletişim yapılabilmesi, üyelik, satış ve kart işlemleri, bilgilendirmesi ve uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi ve Alıcı’nın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemesi kaydıyla hukuken meşru menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda aşağıda ve kişisel veri mevzuatında öngörülen yöntem ve usuller ile işlenebilecektir. Böylece Alıcı’nın kişisel bilgileri, Satıcı Dynamo ve diğer bahsi geçen kuruluşlar ve ilgilerince gerek yasal nedenlerle, gerek genel ve kişiye özel Ürün/Hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmesi, gerek ise taraflara veya başkalarına ait her türlü Ürün/Hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama ve üyelik işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapılması amacı ile, otomatik olan ve/veya olmayan yöntemlerle temin, devralınma, yasal azami süreler aşılmamak üzere bilginin mahiyetine göre işlenme amacına uygun biçimde öngörülecek süre ile yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilme, depolanma, saklanma, muhafaza, elde edilebilir hale getirilme, kullanılma, güncellenme, değiştirilme, birleştirilme, yeniden düzenlenme, sınıflandırılma, açıklanma, paylaşım, (yurt içine ve dışına) aktarılma, transfer ve kişisel veri mevzuatında öngörülen sair işlenmelere (Bundan böyle hepsini birlikte ifade etmek üzere “işlenme” veya “işlem(e)” olarak anılacaktır) tabi tutulabilecek, kanunen zorunlu ise bazı uygulamalar için ayrıca Alıcı’nın izni de talep edilebilecektir.

12.5   Alıcı’nın, Satıcı’ya ve her türlü anlaşmalı kuruluşlarına ait fiziki ve e-ticaret mağazaları-reyonları ile içinde yer aldıkları yapıları, İnternet Siteleri’ni ziyaretlerine ve buralardan alışverişlerine dair her türlü kişisel olan ve/veya olmayan bilgiler de (konum verileri, incelenen ürünler ve alışveriş konusu ürün-tutar bilgileri dahil) Alıcı’nın cihazında ilgili fonksiyonlar açık ise bluetooth, beacon ve genel, özel kablosuz ağ bağlantılarından uygun teknik yöntemler ile alınabilir, yukarıdaki paragrafta belirtilen çerçevede anılan kuruluşlarca mevzuatın izin verdiği ölçüde yurt içinde ve dışında işlenebilir, aktarılabilir. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Alıcı’ya ait cihazlardan girildiğinden Alıcı tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Alıcı’ya aittir.

12.6   Alıcı’nın Satıcı’nın İnternet Sitesi’nden veya link verilen diğer İnternet Sitelerinden / mobil uygulamalardan / her türlü bildirimlerden edindikleri bilgiler, taraflarına elektronik iletişimi yapılan bilgilendirme, tanıtım ve reklamlar, keza her türlü öneriler çerçevesinde aldıkları kararlardan, bunlara göre yaptıkları her türlü işlem ve uygulama ile sonuçlarından Alıcılar sorumludurlar. Herhangi bir Alıcı’nın hukuki/fiili ehliyet durumunu Satıcı bilemeyeceğinden, çocukların ve diğer reşit olmayan kişilerin kullanımları, bilgileri ve bunların işlenme-işlemleri hususunda sorumluluk kanuni temsilcilerine ait olup kişisel verilerine (ve duruma göre keza iletişimlere) ilişkin haklarını da kanuni temsilcileri marifetiyle kullanabilirler.

12.7   Satıcı’nın İnternet Sitesi’nden (mobil versiyonları dahil) ulaşılan diğer İnternet Siteleri’nde İnternet Sitesi kullanıcılara ait gizlilik, güvenlik politikaları, kullanım, iletişim ve kişisel veri işlenme şartları geçerlidir; reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan İnternet Siteleri’nden bilgi kullanımları, keza sitelerin (ve sair dijital platformların) etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, kişisel veri saklama ve imha politikaları, servis kalitesi, kullanım şartları, çerezleri, web işaretçileri ve benzerleri, bildirimleri, önerileri ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi manevi zarar ve kayıplardan Satıcı sorumlu değildir.

12.8   Alıcılar çerez uygulaması yolu ile kendilerine ticari, sosyal amaçlı bilgiler yollanmasını, ve genel olarak İnternet Sitesi kullanıcılarına gerek ilgili sitede, gerek başkalarına ait sitelerde (sosyal medya/ağlar ve online reklam ağları dahil) genel ya da özelleştirilmiş bilgilendirmeler, reklam ve tanıtımlar sunulmasını iletilmesini ve bu uygulama aracılığı ile kendilerine ait kişisel/kişisel olmayan bilgilerin işlenebileceğini kabul etmiş sayılırlar. İnternet Sitesi kullanıcıları istedikleri her zaman cihazlarındaki program ve/veya işletim sistemi ve/veya internet tarayıcısının ayarlarından çerezleri düzenleyerek kaldırabilirler ve/veya anılan bildirimleri durdurabilirler.

12.9   Alıcı, Satıcı’ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurmasını talep edebilir. Alıcı’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Alıcı isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda Satıcı’ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. İşbu hususlar Kanun’un 11. maddesinde açıkça düzenlenmiştir.

12.10          Veri Sorumlusuna yapılan başvurular incelenerek Alıcı’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır. Talebe ilişkin başvurular Satıcı’nın Rasimpaşa Mah. Halitağa Cad. Özlem İş Hanı 32 31 Kadıköy/İstanbul adresine iadeli taahhütlü posta yolu ile veya Satıcı’nın info@projectinblue.com e-posta adresine daha önce Alıcı tarafından bildirilen e-posta adresi üzerinden yapılabilecektir. Kanun’un 14. maddesi uyarınca başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunma hakkını haizdir.

13. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR

Alıcı, Ürün ile ilgili marka ve patent hakları başta olmak üzere her türlü fikri ve sınai hakların Üreticiye ait olduğunu; işbu Sözleşmenin anılan hakların kullanımına ilişkin herhangi bir hak tesisi anlamına gelmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Internet Sitesine ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Satıcı’nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Satıcı Dynamo Dış Ticaret ve Danışmanlık Limited Şirketi’ne aittir. İnternet Sitesi’nde yer alan tüm marka ve logolar sahiplerine aittir; İnternet Sitesi’nde yalnızca tanıtım amacıyla kullanılmaktadır.

14. TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ İZNİ

14.1   Alıcı’ya, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için Satıcı tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, Alıcı kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.

14.2   Alıcı, dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir. Alıcı, ret talebini Satıcı’nın Sözleşmenin 1.1. maddesinde belirtilen e-posta adresine gönderecektir. Satıcı, Alıcı’nın ret bildiriminin kendisine ulaşmasını müteakip 3 (üç) iş günü içinde Alıcı’ya elektronik ileti göndermeyi durduracaktır.

15. CAYMA HAKKI

15.1   Alıcı; işbu Sözleşme kapsamında Ürünün kendisine veya Sözleşmenin … maddede gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren yasal 14 (on dört) gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin Ürünü reddederek Sözleşme’den cayma hakkını kullanabilir. Alıcı’nın cayma hakkını kullanıldığına dair bildirimin 14 (on dört) günlük süre içinde Satıcı’nın 1.1. maddede belirtilen adresine 16.2. maddede düzenlenen yollarla yazılı şekilde yöneltmiş olması gerekmektedir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ya aittir.

15.2   Alıcı tarafından, cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde Satıcı’nın 1.1. maddede belirtilen adresine ya iadeli taahhütlü posta veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

 1. a) Üçüncü kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen Ürün’ün faturası,
 2. b) İade Formu işbu Sözleşme ekinde hem de Site üzerinde “İletişim” sekmesi altında bulunmaktadır ve iade durumunda Alıcı tarafından eksiksiz olarak doldurularak basılı şekilde veya online olarak SATICI’ya iletilmelidir.
 3. c) İade edilecek Ürünün kutusu, ambalajı, standart aksesuarları, varsa garanti belgesi ve kullanım kılavuzu ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak bizzat SATICI’ya veya SATICI’nın 1.1 maddede belirtilen merkez adresine gönderilmek üzere aşağıdaki kargo şirketine teslim edilmesi gerekmektedir.
Kargo Şirketi:[·]
Gönderim Şekli:SATICI ödemeli

15.3   Alıcı tarafından kullanılacak cayma hakkı kapsamında Ürünün Satıcı’nın yukarıda belirttiği kargo şirketinden farklı bir kargo şirketine teslim edilmesi halinde Alıcı, her türlü taşıma masrafından bizzat sorumlu olacak ve bu anlamda Satıcı’dan hiçbir şekil ve surette talepte bulunamayacaktır.

15.4   Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren 14 (on dört) günlük süre içinde toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ ya iade etmek ile yükümlüdür. Alıcı da Satıcı’ya cayma hakkını kullandığını bildirdikten itibaren 10 (on) gün içinde Ürünü Satıcı veya yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.

15.5   Alıcı tarafından cayma hakkının kullanıldığı durumda; Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir sebep nedeniyle Ürün’ün değerinde bir azalma olursa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın bu nedenle uğramış olduğu her türlü zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda Ürün’ün Satıcı’ya iade edilmesinden önce çalınması ve/veya zayi olması gibi nedenlerle Ürünün herhangi bir şekilde Satıcı’ya iade edilememesi halinde Alıcı cayma hakkını kullanamayacak ve her ne surette olursa olsun Satıcıdan hiçbir talepte bulunamayacaktır.

15.6   Cayma hakkının kullanılması neticesinde Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

15.7   Alıcı’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan Ürün’ün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi; hakem heyeti kararları ile Alıcı’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, cayma bildiriminin veya bedel iadesine ilişkin kararın Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde Ürün tutarı Alıcı’ya, Alıcı’nın Ürünü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir.

15.8   Alıcı, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

15.9    Alıcı Ürünü taksit ile aldıysa banka Alıcı’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Satıcı bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Alıcı’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına banka tarafından aktarılır. Alıcı’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve Alıcı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

16. CAYMA HAKKININ KAYBEDİLECEĞİ HALLER

16.1   ALICI, cayma hakkının ancak 16.1. maddede düzenlenen süre içerisinde ve 16.2 düzenlenen şekilde kullanabilir. ALICI, işbu cayma hakkından 16.1. maddede düzenlenen süre geçtikten sonra hiçbir şekil ve surette faydalanamaz.

16.2   Alıcı tarafından Sözleşmenin 16.1. maddesinde düzenlenen süre içerisinde Ürün Satıcı’ya (Ürünün çalınması ve/veya zayi olması gibi nedenler dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) her ne sebeple olursa olsun iade edilmez ise Alıcı’nın cayma hakkından hiçbir şekil ve surette yararlanamaz.

16.3   Cayma hakkı, 16.1. maddede düzenlenen sürenin geçmesi ile kendiliğinden sona erer.

17. AYIBA KARŞI TEKEFFÜL

17.1   Alıcı, Ürünü kargo şirketinden teslim almadan önce derhal muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve/veya ayıplı Ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Alıcı tarafından kargo şirketinden teslim alınan Ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.

17.2   Ürünün ayıplı ve/veya hasarlı olması durumunda Alıcı derhal Satıcı’yı yazılı şekilde bilgilendirerek;

 1. Ürünü geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 2. Ürünü alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere Ürünün ücretsiz onarılmasını isteme,
 4. İmkân varsa, Ürünün ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

seçimlik haklarından birini kullanabilir.

17.3   Ücretsiz onarım veya Ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesinin Satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde Alıcı, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

17.4   Ücretsiz onarım veya Ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin Alıcı tarafından Satıcıya yöneltilmesinden itibaren azami 30 iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur.

17.5   Satıcı’nın ayıplı Üründen sorumluluğu, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, Ürünün Alıcı’ya teslim tarihinden itibaren 2 (iki) yıldır.

18. GARANTİ İŞBU 18. MADDE DÜZENLEMESİ YALNIZCA IBUBBLE ÜRÜNLERİ İÇİN GEÇERLİ VE YÜRÜRLÜKTE OLUP, PETER DIVING ÜRÜNLERİ İÇİN İSE GEÇERLİ DEĞİLDİR.]

18.1   Satın alınan iBubble markalı Ürünün garanti süresi, Ürünün Satıcı tarafından faturasıyla birlikte Alıcı’ya teslim tarihinden itibaren 2 (iki) yıldır.

18.2   Aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere; Alıcı’nın iBubble markalı Ürünün Kullanım Kılavuzu ve her türlü tanıtma ve benzeri basılı ve/veya elektronik dokümanda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklı her türlü arıza, Satıcı tarafından sunulan garanti kapsamı dışındadır;

 1. iBubble markalı Ürünün olağan kullanım sonucu aşınması ve/ve yıpranması,
 2. iBubble markalı Ürünün anormal çalışma koşullarında kullanılması,
 3. iBubble markalı Ürünün kullanım amacına uygun olmayan herhangi bir şekilde kullanılması,
 4. iBubble markalı Ürünün Kullanım Kılavuzuna ve/ve kurulum, kullanım ve bakım talimatlarına ve Satıcı tarafından Alıcı’ya sağlanacak her türlü elektronik veya basılı bilgi ve/veya belgeye aykırı kullanımı, gözetimi, bakımı ve/veya tamiri,
 5. iBubble markalı Ürünün kasten veya ihmal nedeniyle hasarlanması.

18.3   Alıcı, iBubble markalı Ürünü kargo şirketinden teslim almadan önce derhal muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve/veya ayıplı Ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Alıcı tarafından kargo şirketinden teslim alınan iBubble markalı Ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.

18.4   iBubble markalı Ürünün garanti süresi içerisinde arızalı olması ve/veya arızalanması halinde; Alıcı derhal Satıcı’yı yazılı şekilde bilgilendirerek;

 1. iBubble markalı Ürünü geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 2. iBubble markalı Ürünü alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere iBubble markalı Ürünün ücretsiz onarılmasını isteme,
 4. İmkân varsa, iBubble markalı Ürünün ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

seçimlik haklarından birini kullanabilir.

Alıcı’nın ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde;

 1. Arızalı iBubble markalı Ürün’ün Alıcıdan Satıcı’ya ulaşım bedeli Satıcı tarafından karşılanacak olup, Satıcı’dan da Alıcı’ya ulaşım bedeli de yine Satıcı tarafından sağlanacaktır. Gönderinin ulaşım bedeli Satıcı tarafından yapılacağından, gönderinin anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları tarafından ulaştırılması halinde arızalı iBubble markalı Ürün Satıcı tarafından kabul edilecektir. Aksi halde arızalı Ürün tamir edilmeden Alıcı’ya iade edilmek üzere kargo firmasına geri verilecektir.
 2. Arızalı iBubble markalı Ürün’ün tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre Ürün’ün elimize ulaşıp arızasının servis istasyonuna bildirilmesinden itibaren başlar. iBubble markalı Ürünün tamirde geçirdiği süre, garanti süresine eklenir. Bu sürenin aşılması durumunda Alıcı, Ürün’ün bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa iBubble markalı Ürün’ün ayıpsız misli ile değiştirilmesini isteyebilir.
 3. Satıcı, iBubble markalı Ürün’ün; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
 4. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı, firmamızın teknik servis istasyonu tarafından düzenlenen raporla belirlenir.
 5. Alıcı’nın onarım hakkını kullanmasına rağmen arızalı Ürün’ün;

1) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

2) Arızalı iBubble markalı Ürün’ün tamiri için gereken azami iş günü süresinin (20 gün) aşılması,

3) Arızanın tamirinin mümkün olmadığının yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi,

durumlarında, Alıcı’nın arızalı iBubble markalı Ürün’ün ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesini veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.

18.5   Ücretsiz onarım veya iBubble markalı Ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesinin Satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde Alıcı, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

19. DELİL ANLAŞMASI VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

19.1   İşbu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Tarafların kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. Taraflar, Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde Alıcı’nın ikametgahı ve Satıcı’nın merkez adresinin bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri’nin, Tüketici Hakem Heyeti’nin yetki alanını aşan durumlarda Alıcı’nın ikametgahı ve Satıcı’nın merkez adresinin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkili olacağını kabul etmiştir.

19.2   1 Ocak 2019 tarihinden itibaren (T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yeniden belirlenene kadar); Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda, (i) büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerde değeri 5.650-TL (Beş bin altıyüzelli Türk Lirası)’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, yine büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerde değeri 5.650-TL (Beş bin altıyüzelli Türk Lirası) ile 8.480-TL (Sekizbin dörtyüzseksen Türk Lirası) arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri ve (ii) büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ve bağlı ilçelerde değeri 8.480-TL (Sekizbin dörtyüzseksen Türk Lirası)’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir. Değeri 8.480-TL (Sekizbin dörtyüzseksen Türk Lirası)’nin üzerinde olan uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemeleri görevlidir.

20. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme konusu Ürüne ait ödemenin İnternet Sitesi üzerinden tam ve eksiksiz olarak gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu Sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş ve işbu Sözleşme tüm hükümleri ile birlikte yürürlüğe girmiş sayılacaktır.

EK
ÖRNEK İADE FORMU

(Bu form, sadece Mesafeli Satış Sözleşmesinden cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde Alıcı tarafından doldurulup Satıcı’ya gönderilecektir.)

Kime         : Dynamo Dış Ticaret ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Adres        : Rasimpaşa Mah. Halitağa Cad. Özlem İş Hanı 32 31 Kadıköy/İstanbul

Telefon: 0 216 807 0997

E-posta:info@projectinblue.com

Sayın Yetkili,

İşbu İade Formu ile aşağıdaki Ürünün/Ürünlerin satışına ilişkin Mesafeli Satış SÖZLEŞMESİNDEN cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

Teslim Tarihi:

Fatura Tarihi ve No.su:

Cayma Hakkına konu Ürün:

Cayma Hakkına konu Ürün Bedeli:

Varsa Cayma Nedeni:

Alıcının adı ve soyadı:

Alıcının adresi:

(Sadece basılı kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)

Alıcının imzası: